Танилцуулга

Манай байгууллага нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 190 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд “Гэр хорооллын хөгжлийн газар” хэрэгжүүлэгч агентлаг байгуулахаар тогтоосны дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/90 тоот захирамжаар дүрэм, бүтэц, орон тоог баталсан.

Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газар нь гэр хорооллыг хөгжүүлэх талаар гарсан хууль тогтоомж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн засаг даргаас гэр хорооллыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход мэргэжлийн зөвөлгөө үзүүлэх, холбогдох чиг үүргийг ханган ажиллах Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг юм.

Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газар нь 4 хэлтэс, 36 албан хаагчийн орон тоотойгоор гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг тусгуулж хэрэгжүүлэх, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх санал гаргасан хөрөнгө оруулагч, хувийн хэвшил болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах, гэр хорооллыг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, дүрэм журамд санал боловсруулж холбогдох байгууллагад хүргүүлэх зэрэг үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд “Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар” болж өөрчлөгдөн Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/696 дугаар захирамжаар дүрэм, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/635 дугаар захирамжаар бүтэц, орон тоог батлан

 Захиргаа, санхүүгийн удирдлагын хэлтэс

 Бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

 Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

 Мэдээлэл, сурталчилгаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

4 хэлтэс, 36 албан хаагчидтайгаар ажиллаж байна.

 

Хаяг: Нийслэлийн Засаг захиргааны IY байр, Чингэлтэй дүүрэг 1-хороо

Утас: 70110733

www.ger.ub.gov.mn