Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Тус хэлтэс нь байгууллагын хэлтэс нэгжүүдтэй хамтарч ажиллах, байгууллагын ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлсон бичиг баримтыг боловсруулж, батлуулах, дотоодын хяналтыг хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн бусад асуудлыг хянан судлах, тэдгээрийг зохицуулах санал боловсруулах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, албан хэрэг хөтлөлтийг хууль тогтоомжийн дагуу хөтлөн явуулах чиг үүрэгтэй.