Мэдээлэл, хамтын ажиллагааны хэлтэс

 Мэдээлэл, хамтын ажиллагааны хэлтэс

Тус хэлтэс нь байгууллагын үндсэн чиг үүргийн хүрээнд гэр хорооллын хөгжлийн асуудлаар иргэд, хувийн хэвшил, бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, холбогдох дээд байгууллагаас гарч байгаа шийдвэр тогтоол, мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэх, тэднийг үнэн зөв, шуурхай мэдээ мэдээллээр хангах, иргэдийг зохион байгуулалтад оруулах, уулзалт, сургалт зохион байгуулах, иргэдийн бүлэг байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллах чиг үүрэгтэй.