Холбогдох бусад дүрэм, журам

Нэр Файл
ЗГ-ын 2018.11.14-ний 341 Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч газраар хувь нийлүүлэх журам Татах
ЗГ-ын 2018.07.09-ний 222 Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөн олговор олгох журам Татах
БХБС-ын 2016.06.11-ний 84 тоот тушаал Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журам Татах
БХБС-ын 2018.12.03-ны 202 тоот тушаал Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах үйл ажиллагааны журам
БХБС-ын 2018.03.29-ний 46 тоот тушаал Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах үйл ажиллагааны журам
БХБС-ын 2016.07.05-ны өдрийн 126 тоот тушаал Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам
"Гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загвар батлах тухай"
Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны 2019.01.24 ны өдрийн №19/01 тогтоол Татах
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль Татах