МУ-ын хуулиуд

Нэр Файл
Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль Татах
Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль Татах
Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Татах
Шилэн дансны тухай хууль Татах
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар Татах
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм Татах
Хөдөлмөрийн тухай хууль Татах
Төсвийн тухай хууль Татах
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль Татах
Татварын ерөнхий хууль Татах
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Татах
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль Татах
Нийгмийн даатгалын тухай хууль Татах
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Татах
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушааалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай Татах
Байгууллагын нууцын тухай хууль Татах
Архивын тухай хууль Татах
Авилгын эсрэг хууль Татах
Төрийн албаны тухай хууль Татах
Захиргааны ерөнхий хууль Татах
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль Татах