Дүрэм, Журам, Загвар

Нэр Файл
Гурван талт гэрээний үлгэрчилсэн загвар
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам Татах
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлэх талбайг сонгох үлгэрчилсэн журам Татах
Байгууллагын дүрэм Татах