Авилгын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, авилгыг үл тэвчих үзлийг иргэн бүрт төлөвшүүлэх, олон нийтэд авилгын нийгмийн хор аюулыг ухуулан таниулах, шудрага ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, нийтийн албан тушаалтныг авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хариуцлага ёс зүйг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд авилгатай тэмцэх газраас санаачлан бүтээсэн сэдэвчилсэн видео сурталчилгааг хүргэж байна.